Statutes
Future

Statutes

Svensk (Kontrollera den engelska versionen nedan)


Stadgar för

WEILAI – Framtiden i våra händer

Antagna vid föreningens årsmöte 31 januari 2017 i Stockholm.


1§ Namn och syfte


1:1. Föreningens namn är WEILAI – Framtiden i våra händer


1:2. Föreningens syfte är:

att genom opinionsbildning, information och studier verka för alla människors rätt till arbete, bra boende, god hälsa och rik fritid.

att genom stöd, kontaktverksamhet och radgivning hjälpa medlemmarna att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare och främja deras drogfrihet, personliga utveckling, sociala upprättelse och deras och delaktighet i samhallslivet.


1:3. Föreningen ar obundet i religiösa och partipolitiska frågor.


§ Medlemskap och förtroendeuppdrag


2:1. Ordinarie medlemskap kan vinnas av en enskild person som vill utveckla sitt liv genom att tillsammans med andra medlemmar ta ansvar för positiv förändring.


2:3. Medlemskap beviljas av styrelsen.


2:4. Medlem skall tillhöra lokalförening.


2:5. Medlem kan nar som helst begära uttrade ur föreningen.


2:6. Årsmötet beslutar om avgift for ordinarie medlemskap. Medlem som under tre år ej erlagt avgift anses ha beviljats utträde.


§3 Årsmöte


3:1. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av regionernas ombud, samtliga styrelseledamöter samt revisorerna. Varje ombud och varje styrelseledamot har en röst. Extern revisor har närvaro-, yttrande- och yrkanderatt, men ej röstratt. Styrelseledamot äger ej rösträtt i frågor som gäller egen ansvarsfrihet.


3:2. Varje region har rätt att till årsmötet utse två röstberättigade ombud och en suppleant.


3:3. Ordinarie årsmöte hålles varje år före utgången av maj månad.


3:4. Extra årsmöte hålles då styrelsen så beslutar. Extra årsmöte får inkallas även av revisorerna. Extra årsmöte skall också inkallas om minst tre av regioner begär det.


3:5. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas till regionerna och lokalföreningarna senast en månad före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas till regionerna och lokalföreningarna senast en månad före mötet samt innehålla uppgift om skälet for dess inkallande.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar skall utsändas till regionerna senast fjorton dagar före årsmötet.


3:6. Förslag som region eller lokalförening önskar ha behandlat av årsmötet skall vara styrelsen till handa senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande over sådant förslag.


3:7. Vid årsmöte som tillika är ordinarie årsmöte skall följande ärenden.


Behandlas:

Årsmötets öppnande med val av mötesfunktionärer

Val av ordförande, sekreterare, ljusterare och rösträknare

Fastställande av deltagare samt röstlängd

Fastställande av dagordningen

Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Behandling av styrelsens berättelse över verksamheten

Styrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen

Revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fråga om ansvarsfrihet for den avgående styrelsen

Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgift.

Behandling av övriga förslag från styrelsen

Behandling av förslag som väckts av region/lokalförening

Fråga om arvoden for förtroendeuppdrag

Val av ordförande, sekreterare och kassör – samtliga på ett år

Val av övriga ledamöter i styrelsen – samtliga på ett år

Val av revisor på ett år

Val av valberedning – frågan kan överlämnas till styrelsen

Övriga frågor

Årsmötets avslutande


3:8. Ordinarie årsmöte utser en valberedning om minst två personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall förbereda samtliga val vid kommande årsmöte. Valberedningens förslag skall utsandas med årsmöteshandlingarna.


4 § Styrelse


4:1. Mellan ordinarie årsmöten leds föreningens verksamhet av en styrelse.


4:2. Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande, minst tre ledamöter samt två representanter utsedda av varje region. Styrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare.


4:3. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid styrelsens möten föres protokoll, som justeras av ordföranden.


4:4. Styrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt ekonomin.


§5 Revisorer


5:1. Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år två revisorer, vilka har att avge berättelse over sin granskning. Årsmötet väljer därtill två revisorssuppleanter. 


§ 6 Lokalavdelning


6:1. Styrelsen beslutar om införande av lokalavdelning. Lokalförening skall tillhöra region. Styrelsen beslutar om till vilket region som lokalförening skall tillhöra.


6:2. För lokalförening gäller normalstadgar som beslutats av årsmötet.


6:3. Lokalförening skall varje ar före utgången av mars månad till Styrelsen avge rapport om sin verksamhet och sina räkenskaper under föregående år.


6:4. Styrelsen äger rätt att granska lokalförenings handlingar och räkenskaper.


6:5. Varje lokalförening har rätt att till regionstyrelse utse två ombud och en suppleant.


§ 7  Regionstyrelse

7:1. Region utgörs av en styrelse med två representanter från varje lokalförening som ingår i regionen. Normalstadgarna för region fastställs av årsmötet.


7:2. Region skall varje år före utgången av mars månad avge en kort rapport om sin verksamhet.


7:3. Varje regionstyrelse har rätt att utse två ombud och en suppleant till årsmötet.


§ 8    Säte och kansli


8:1. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

8:2. Styrelsen beslutar i frågor som rör föreningens kansli, personal och hithörande frågor.


9 § Stadgeändringar m.m.


9:1. Beslut om ändring av stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen.


9:2. Beslut om upplösning av förbundet fattas genom likalydande beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid varje av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Mellan årsmötena skall förflyta minst en månad. Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla liknande ideella verksamheter som WEILAI har i vår ändamålsparagraf.
Statutes for

WEILAI – The future in our hands

Adopted at the association's annual meeting on 31 January 2017 in Stockholm.1§ Name and purpose1:1. The association's name is WEILAI - The future in our hands1:2. The purpose of the association is:

to work for all people's right to work, good housing, good health and rich leisure time through opinion formation, information and studies.

to, through support, contact activities and advice, help the members develop into responsible citizens and promote their freedom from drugs, personal development, social recovery and their participation in community life.1:3. The association is unbound in religious and party political matters.§ Membership and fiduciary duties2:1. Ordinary membership can be won by an individual who wants to develop his life by taking responsibility for positive change together with other members.2:3. Membership is granted by the board.2:4. Member must belong to a local association.2:5. A member can request expulsion from the association at any time.2:6. The annual meeting decides on the fee for ordinary membership. A member who has not paid a fee for three years is considered to have been granted withdrawal.§3 Annual meeting3:1. The association's highest decision-making body is the annual meeting. The annual meeting consists of the regions' representatives, all board members and the auditors. Each proxy and each board member has one vote. The external auditor has the right to attend, comment and claim, but not to vote. Board members do not have the right to vote in matters concerning their own freedom from liability.3:2. Each region has the right to appoint two voting representatives and one deputy to the annual meeting.3:3. Ordinary annual meeting is held every year before the end of May.3:4. An extra annual meeting is held when the board so decides. Extra annual meetings may also be called by the auditors. An extra annual meeting must also be called if at least three of the regions request it.3:5. Notice of the ordinary annual meeting must be sent to the regions and local associations no later than one month before the annual meeting. Notice of an extraordinary annual meeting must be sent to the regions and local associations no later than one month before the meeting and contain information about the reason for calling it.

Activity report, financial report, audit report and other documents must be sent to the regions no later than fourteen days before the annual meeting.3:6. Proposals that the region or local association wishes to have processed by the annual meeting must be submitted to the board no later than one month before the annual meeting. The board must give an opinion on such a proposal.3:7. At the annual meeting, which is also an ordinary annual meeting, the following matters shallTreated:

The opening of the annual meeting with the election of meeting officials

Election of chairman, secretary, light adjuster and vote counter

Determination of participants and voter register

Determination of the agenda

Ask if the summons took place in accordance with the statutory order

Processing of the board's report on operations

The board's report on financial management

The auditors' story

Determination of income statement and balance sheet

Question about discharge of liability for the outgoing board

Determination of the business plan, budget and annual fee.

Processing of other proposals from the board

Processing of proposals raised by the region/local association

Ask about fees for fiduciary duties

Election of chairman, secretary and treasurer - all in one year

Election of other members of the board - all in one year

Election of auditor in one year

Election of the election committee - the matter can be submitted to the board

Other questions

Closing of the annual meeting3:8. The ordinary annual meeting appoints an election committee of at least two people, one of whom is convener. The election committee must prepare all elections at the upcoming annual meeting. The nomination committee's proposal must be sent out with the annual meeting documents.§ 4 Board4:1. Between regular annual meetings, the association's activities are managed by a board.4:2. The board is elected by the annual meeting and consists of a chairman, at least three members and two representatives appointed by each region. The board chooses other officials from within itself and appoints signatories from within or outside of itself.4:3. The board is quorate when at least half of the members are present.

Decisions are made by simple majority. Minutes are kept at the board's meetings, which are adjusted by the chairman.4:4. The board issues a report on operations and finances every year.§5 Auditors5:1. The ordinary annual meeting appoints two auditors for a period of one year, who must submit a report on their audit. The annual meeting also elects two deputy auditors.§ 6 Local department6:1. The board decides on the introduction of a local branch. Local association must belong to the region. The board decides which region the local association will belong to.6:2. For local associations, normal statutes as decided by the annual meeting apply.6:3. Every year before the end of March, the local association must submit a report to the Board on its activities and accounts during the previous year.6:4. The board has the right to review the local association's documents and accounts.6:5. Varje lokalförening har rätt att till regionstyrelse utse två ombud och en suppleant.§ 7 Regionstyrelsen

7:1. Regionen utgörs av en styrelse med två representanter från varje lokalförening som ingår i regionen. Normalstadgarna för region fastställs av årsmötet.7:2. Region skall varje år före utgången av mars månad avge en kort rapport om sin verksamhet.7:3. Varje regionstyrelse har rätt att utse två ombud och en suppleant till årsmötet.§ 8 Säte och kansli8:1. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

8:2. Styrelsen beslutar i frågor som rör föreningens kansli, personliga och hithörande frågor.9 § Stadgeändringar m.m.9:1. Beslut om ändring av stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen.9:2. Beslut om upplösning av förbundet fattas genom likalydande beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid varje av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Mellan årsmötena skall förflyta minst en månad. Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla liknande ideella verksamheter som WEILAI har i vår ändamålsparagraf.